תנאי שימוש באתר האינטרנט RENT at WILL

תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש”) חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי רנט את וויל מרח’ בן יהודה 142, תל אביב (להלן: “המפעיל”) בכתובת:http://www.linrental.com/ (להלן: “האתר”). כל שימוש באתר, לרבות כל עסקה, הזמנה וכדומה אשר יתבצעו באמצעות האתר, ולרבות כל מידע המסופק באופן ישיר או עקיף באתר, יהא מוסדר בהתאם לתנאי שימוש אלה וכן בהתאם למדיניות הפרטיות של המפעיל.

על כל המשתמשים באתר (להלן: “המשתמש(ים)”) לקרוא ולאשר את תנאי השימוש טרם השימוש באתר. עם אישור המשתמש כי היא או הוא קראו את תנאי השימוש, תנאי השימוש יהוו הסכם מחייב בין המשתמש לבין המפעיל וישמשו כאישור מוחלט, סופי ובלתי חוזר של המשתמש כי היא או הוא קראו את תנאי השימוש, הבינו את תוכנם והסכימו לתנאיהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כניסה ו/או דפדוף ו/או שימוש באתר, בכל אופן שהוא ולכל מטרה שהיא, אף יהוו אישור מוחלט ובלתי חוזר לתנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, במלואם או בחלקם, נאסר עליו לבקר או להשתמש באתר.

הפרה של תנאי השימוש עשויה להוביל לחסימת השימוש של המשתמש באתר, וכן עשויה להוביל להליכים ו/או צעדים משפטיים אשר יינקטו כנגד המשתמש על ידי המפעיל ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או צדדים שלישיים.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי שייעשה בתנאי השימוש יחול לגבי כל המשתמשים באופן אוטומטי, בין אם המשתמשים הביעו הסכמתם אליהם ובין אם לאו, וזוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לעיין בתנאי השימוש מעת לעת על מנת להיות מעודכן באי אילו עדכונים, שינויים ותיקונים לתנאי השימוש.

המפעיל הנו הבעלים או בעלת רשות שימוש של כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם אלה רשומות או לא רשומות, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט (לרבות פטנטים אשר רישומם תלוי ועומד), סימני מסחר, לוגו, עיצובי האתר, בקשר עם כל מידע ו/או תוכן ו/או חומרים המפורסמים באתר, לרבות טקסט, עיצוב, מאגרי מידע, תוכנות, קודי תוכנה, תמונות, קטעי קול, וידאו, שאלונים וסטטיסטיקות (להלן: “החומרים”). על המשתמשים נאסר להעתיק, לשנות, לשחזר, לפרסם, לשדר, לפרסם מחדש, לתקן, להעלות, להציג ברבים, לשלוח, למכור, לשווק או להעביר באופן אחר כל אחד מהחומרים, באופן מלא או חלקי, ללא אישור אלדן מראש ובכתב.

השירותים המוצעים באתר

המפעיל מציע מגוון סטים של מצעים ומגבות להשכרה בישראל.

פרטים אודות איכות והרכבם של המצעים והמגבות והסטים המוצעים להשכרה נמצאים באתר וכן מופיעים בעת ביצוע הזמנה כפי שיפורט להלן.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לתנאי שימוש אלה, לשנות מעת לעת את המצעים והמגבות, מחיריהם ותנאי רכישתם ו/או השכרתם (לרבות הצעות מיוחדות ומבצעים), על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

כל התמונות המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד ועשויים להיות שינויים ו/או אי דיוקים ו/או פערים בין תמונות המצעים והמגבות המוצגות באתר לבין המצעים והמגבות המושכרים או הנמכרים בפועל. כמו כן. לאור האמור מובהר, כי התמונות אינן מהוות מצג או התחייבות של המפעיל ביחס להשכרה או מכירה של המצעים והמגבות. מבלי לגרוע מתנאי מבצעים ספציפיים שמפרסם המפעיל מעת לעת, התכנים והמידע המופיעים באתר לא יפורשו כהצעה כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973 ו/או כהתחייבות של המפעיל כלפי משתמש מסוים בקשר עם תנאי עסקה כלשהי, זמינותה או אפשרות מימושה.

המפעיל אינו נושא באחריות או חבות בקשר עם תקלות או שגיאות אשר עשויות להופיע באתר, לרבות אי דיוקים בכל הנוגע לתיאור של המצעים והמגבות ו/או מחיריהם. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

כללי

על מנת שיתאפשר למשתמש לבצע השכרה באתר, על המשתמש להירשם באתר ולפתוח חשבון. לצורך פתיחת החשבון על המשתמש למסור שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), כתובת אספקת המוצר ולבחור את מסלול התשלום הרצוי ולוודא כי הפרטים מולאו נכונה.

רישום באתר מאפשר למשתמש להשכיר, אם באופן חד פעמי ואם באופן רציף, מצעים ומגבות לכתובות שונות שינתנו על ידי המשתמש.

למפעיל שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתו ועל פי שיקול דעתו נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול יודיע המפעיל למבצע הרכישה בדוא”ל, או בשיחת טלפון, או במסרון (הודעתSMS ) לפי שיקול דעתה.

המפעיל שומר על זכותו לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותו כנגד כל מי שיפר את זכויותיו ו/או הוראות תקנון זה.

תנאי מוקדם לביצוע הזמנה והשכרה של מצעים ומגבות באמצעות האתר הינו רישום פרטים באתר, לרבות מסירת שם מלא, מס’ תעודת זהות, כתובת דוא”ל, גיל, אמצעי תשלום וכו’.

הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו למפעיל ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי מטעמם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים.

לאחר רישום באתר יכול המשתמש לבחור באופציית הזמנת מצעים ומגבות לכל כתובת שתבחר על ידו באתר והזמנה כאמור תאושר לאחר סיום בדיקת אימות פרטי זיהוי כמשמעם להלן בתקנון זה וכן פרטי ותקפות כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הרוכש. הכל בכפוף לקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה.

על מנת שמפעיל יוכל לספק את ההזמנה שפרטיה מולאו באמצעות האתר, ההזמנה שמבצע המשתמש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של המשתמש (להלן: “פרטי זיהוי”). סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והמשתמש יקבל הודעה במהלך, ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, על הרוכש יהיה לפנות אל מרכז המכירות של המפעיל בטלפון: 054-6788062 או בדוא”ל OfficeWrentatwill.co.il

השכרות

על מנת לבצע את הזמנת השירות לאחר פתיחת החשבון, על המשתמש לוודא שמילא ומסר את מלוא הפרטים אודות ההזמנה המבוקשת, לרבות מקום המסירה והאיסוף, תאריכים ושעות, סוג הסטים שהוזמנו על ידו, וכן לספק מידע אישי הדרוש לצורך ההזמנה מעת לעת (“פרטי ההזמנה”).
על מנת שההזמנה תיקלט באופן מלא, יש להזינה במדויק וכהלכה, לרבות השלמת כל הפרטים המסומנים כשדות חובה בכוכבית או באופן אחר בהליך ההזמנה. הזמנה אשר תכלול פרטי הזמנה חסרים או שגויים, או אשר לא הוזנה ו/או נקלטה כראוי, לא תחייב את המפעיל (אף אם מקור הפגם אינו המשתמש ו/או נובע מתקלה טכנית באתר).

תשלום מסירה ואיסוף

עלות השכרת הסטים השונים כפי שהיא הנקובה באתר מתייחסת להשכרת איזה מהסטים הרשומים לתקופה של עד 7 (שבעה) ימים (להלן: “תקופת ההשכרה”), עם ביצוע ההזמנה ובתום תקופת ההשכרה, או בכל מועד מוקדם אחר המתאים למשתמש, יכול המשתמש לבצע הזמנה נוספת ובה ימסור את המצעים והמגבות המלוכלכים ויקבל סטים חדשים או לחלופין יבקש איסוף בלבד.

עלות ההשכרה הסופית כפופה לכל שינוי, תיקון או הוספה בנתוני ההשכרה, לרבות אך לא רק הארכת תקופת ההשכרה לאיזה מהסטים שהוזמנו, הוספת סטים נוספים וכו’.

המחירים הם כפי שהם מוצגים בעת ההזמנה, ואלא אם צוין אחרת, כוללים מע”מ.

שימוש באתר ובחומרים

המשתמש יעשה שימוש באתר רק בהתאם לתנאי שימוש אלה ולמטרות חוקיות בלבד, ונאסר עליו לעשות שימוש באתר בדרכים הבאות (ביחד ולחוד, “שימוש אסור”): (1) הפצה, שיווק או קידום מכירות; (2) הטמעת לינקים באתר ללא אישור המפעיל מראש ובכתב; (3) ביצוע הזמנות הכוללות פרטים שגויים באופן חלקי או מלא; (4) ביצוע שינויים באתר ובחומרים הכלולים בו או ניסיון לעשות כן; (5) שיבוש ו/או התערבות בגישה לאתר, לרבות ברכיבים, שרתים וחיבורי הרשת לאתר או ניסיון להפריע לשימוש של משתמשים אחרים באתר; (6) בקשה או ניסיון באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור את המידע; (7) הסוואה של מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; (8) שימוש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר או ביצוע הזמנות דרכו; (9) בניגוד לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; (10) בכל דרך שיש בה כדי להפר, לפגוע או לנסות להפר או לפגוע בכל זכות של המפעיל או צד שלישי; (11) כל פעולה שיש בה כדי להזיק, להשפיל ו/או להשמיץ אחרים או לפגוע בשמם הטוב; (12) בכל דרך שהינה בניגוד לכל חוק או צו של רשות מוסמכת או צו שיפוטי; ו/או (13) שימוש אשר מפר את תנאי השימוש.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע או להגביל בכל עת את השימוש באתר על ידי משתמש אשר עושה שימוש אסור באתר כמתואר לעיל, מבלי לגרוע מזכותו של המפעיל למצות כל תרופה בדין העומדת לרשותו וללא התראה מוקדמת. בנוסף, המפעיל יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לגלות את זהות המשתמש אשר עושה שימוש אסור באתר ולשתף פעולה עם כל רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי בקשר עם האמור.

זחלני רשת (“Web Crawlers”)

האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ושימוש של תוכנות אוטומטיות (הידועות גם כ”רובוטי חיפוש” או “זחלני רשת”) לצורך גישה לאתר והורדת כמויות אדירות של מידע אסורה באופן מפורש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שזהו תנאי לגישה לאתר ומתחייב שלא להפעיל טכנולוגיה מסוג זה לצורך גישה לאתר. שימוש בתוכנה מסוג זה מהווה עילה עבור אלדן לחסימת גישת המשתמש לאתר.

בנוסף האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. המפעיל אינו נושא בכל אחריות לתכנים, מוצרים, שירותים או פרטים אחרים המופיעים באתרים אלו ולנהלי שמירת מידע או המדיניות הרלוונטית של אותם אתרים. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים, שימוש באתרים אחרים או בשירותים המוצעים באתרים אלה הנה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

אבטחת מידע

המפעיל משקיע משאבים ונוקט באמצעי זהירות מגוונים על מנת למנוע פריצה למחשבי האתר ו/או מאגרי המידע שלו לשם מניעת פגיעה בפרטיות המשתמשים. עם זאת, המפעיל אינו יכול לאבטח לחלוטין את מחשביו ו/או את מאגרי המידע באתר מגישה בלתי חוקית ושימוש אסור במידע. לפיכך, בעצם השימוש באתר, המשתמשים מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה נגד המפעיל ו/או מי מטעמו כתוצאה מגישה בלתי חוקית, ככל שתיעשה, לאתר כמתואר לעיל ו/או חשיפה ו/או שימוש במידע כתוצאה מהגישה בלתי מורשית שנעשתה לאתר.

הגבלת אחריות

על אף שהמפעיל עושה מאמצים מסחריים סבירים להכין ולספק את השירותים והחומרים המוצגים באתר, המפעיל או מי מטעמו ו/או גופים הקשורים אליו לא יישאו באחריות או חבות ביחס לכל תקלה או אי יכולת לספק שירות כלשהו כתוצאה מכל אירוע, תנאי או נסיבה אשר אינם בשליטתה הסבירה של המפעיל. האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו, מוצעים וניתנים לשימוש כמו שהם (“as-is”) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק אחריות משתמעת של סחירות, איכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, תאימות, אבטחה או דיוק, אי-הפרה וכיוצא באלה, ולרבות בכל הנוגע לזמן וביצועים.

לאור זאת, שום דבר המצוין באתר או בתנאי השימוש אין בו כדי לשקף מצג או התחייבות מצד המפעיל באשר לאמינות, נכונות, עדכניות ודיוק בכל הנוגע למידע, תוכן, פריטים, קישורים ו/או גרפיקה של האתר לכל מטרה. על אף שהמפעיל עושה מאמצעים סבירים על מנת לוודא שהמידע באתר יהיה מעודכן ונכון ככל האפשר, האתר עשוי לכלול אי דיוקים מסוימים, חוסרים או טעויות. לאור זאת השימוש באתר והסתמכות על המידע המוצג בו הנה באחריות הבלעדיות של המשתמש.
המפעיל עומל לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם הוא אינו ערב לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או ללא הפסקות, תקלות, ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יהיה חסין בפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעיל, נזק או קריסה, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת ומערכות של המפעיל או של ספקיה באופן שישפיע על הפעילות הרגילה של האתר.

המפעיל, גופים קשורים אליו ובעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים ו/או מי מטעמם מעת לעת לא יישאו באחריות כלשהי, לכל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, מקרי או מיוחד (לרבות אובדן רווח), פיצויים לדוגמא, פיצויים עונשיים ו/או כל הוצאה אשר נגרמה למשתמש או מי מטעמו או לרכושו, בין באופן ישיר או עקיף, בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, בגין הפרת חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים, לרבות מקרים בהם הזמנה ו/או ביטולה ו/או עדכון של אותה הזמנה לא נקלטו ו/או לא התאפשרו מכל סיבה שהיא והכל בכפוף לכל דין.

שיפוי

בעצם השימוש באתר, המשתמש מתחייב להגן על המפעיל, לפטור אותו מאחריות ולשפות באופן מלא את המפעיל, גופים קשורים אליה ובעלי מניותיהם, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, חיוב או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט סבירות, עקב שימוש המשתמש באתר ו/או בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו, על ידי המשתמש או מי מטעמו או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש המשתמש באתר.

שונות

הדין החל על תנאי שימוש אלה לרבות פרשנותם, תוקפם והפרתם הנו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי השימוש.

הימנעות של המפעיל לממש ו/או לאכוף תניה או זכות הקיימות בתנאי שימוש אלה לא תגרע מזכותו של המפעיל לממש ו/או לאכוף תניה או זכות אלו בעתיד ולא תיחשב בכל מקרה כויתור מצד המפעיל על תניה או זכות אלו.

במידה והמפעיל יחליט לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותו לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידו של המפעיל בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת של תנאי השימוש.

אם ייקבע כי תניה כלשהי אינה אכיפה, תניה זו תצומצם או תימחק באופן המינימלי האפשרי, כך שיתר התניות יישארו בתוקף מלא.

בתנאי שימוש אלה שימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד וכל התניות בתנאי שימוש זה מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

הכותרות בתנאי השימוש הנן לנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תניה מתנאי שימוש אלה.
בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין האמור בהסכם הסטנדרטי, האמור בהסכם הסטנדרטי יגבר.

הסכומים המפורטים באתר כוללים מע״מ.

תנאי השימוש (לרבות כל מסמך שתנאי השימוש מתייחסים אליהם) מכילים את כל התנאים הנוגעים לשימוש באתר.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

1. מאחר רנט את וויל (להלן : “המפעיל”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן: “האתר”), החליט המפעיל לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

2. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המפעיל ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש המפעיל במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתרים.

כללי

3. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירות באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

4. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצר בו, המפעיל יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת המוצר.

מאגר המידע

5. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המפעיל ובאחריותו.

השימוש במידע

6. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
6.1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
6.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
6.3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
6.4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
6.5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את המפעיל יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

7. המפעיל מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות מסרונים מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.

8. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

9. המפעיל לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

10. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

11. המפעיל לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
11.1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
11.2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המפעיל שתחייב חשיפת פרטיך.
11.3. אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
11.4. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
11.5. אם המפעיל ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

12. אתר המפעיל משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

13. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

14. המפעיל שומר על זכותו להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעיל.

אבטחת מידע

15. המפעיל מיישם באתריו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעיל לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

16. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

17. פנייה כזאת יש להפנות אל רנט את וויל באמצעות טלפון 054-6788062 או בדואר רגיל לרחוב בן יהודה 142, תל אביב- יפו או באמצעות כתובת דוא”ל office@rentatwill.co.il

18. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

19. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.